U W A G A !!! Komunikat techniczny !!!

Wykrzyknik ruchomy obrazek 0004

Komunikat techniczny

 

RnO

Abentojra 2016

 


 

 

TERMIN RAJDU: 2-4 września 2016 r.

MIEJSCE I BAZA RAJDU: Wyciąg narciarski Kartasiówka, Ruś k. Olsztyna

 

PROGRAM RAJDU:

 

Piątek 02 września 2016r

od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu

16.00 - 00.00 - praca sekretariatu rajdu

00:00 - 06:00 - cisza nocna

 

Sobota 03 wrzesień 2016r

07:00 - praca sekretariatu rajdu;

07:40 - odprawa techniczna TP 25,TP 50.

08:00 - start TP 25, TP 50

08:20 - odprawa techniczna TP 15 DT

08:30 - start TP 15 DT

08:40 - odprawa techniczna TR50, TR 100

09:00 - start TR50, TR 100

10:00-12:00 - godziny otwarcia bramki startowej TRRDZ

16:00 - koniec limitu czasu trasu TRRDZ

16:30 - koniec limitu czasu trasu TP 15 DT

18:00 - koniec limitu czasu trasu TR 50, TR 100

18:30 - dekoracja zwycięzców, losowanie i rozdanie nagród

20:00 - koniec limitu trasy pieszej TP25, TP 50

20:30 - wspólne ognisko, zakończenie części oficjalnej imprezy

 

 

Niedziela 04 wrzesień 2016r

Opuszczenie bazy zawodów do godz. 10:00

 

TRASY:

TP 15 DT - trasa piesza o długości około 15km, limit czasu 8 h. Do odnalezienia jest 10 punktów kontrolnych(PK), zaliczanie punktów w dowolnej kolejności (scorelauf).

TR 100 - trasa rowerowa o długości około 100km, limit czasu 9 h. Do odnalezienia jest 24 punktów kontrolnych(PK), zaliczanie punktów w dowolnej kolejności (scorelauf).

TR 50 - trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 9 h. Do odnalezienia jest 16 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

TP 50 - trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 12 h. Do odnalezienia jest 16 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

TP 25 - trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 12 h. Do odnalezienia jest 12 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

TRRDZ - trasa rodzinna 10 km i 20 km ma charakter zabawowo-rozrywkowy do odnalezienia 10 punktów kontrolnych, limit czasu 4 h (scorelauf).

ŚWIADCZENIA

1. Pakiety startowe zawierają: kartę startową, numer startowy, zipy lub agrafki, sznurek, torebkę strunową, talon na obiad, komunikat techniczny oraz dodatkowo: koszulkę rajdu (dla pierwszych 250 osób, które wniosły opłatę startową do 15.08.2016)

2. Organizator zapewni nocleg w namiotach typu NS 8-osobowych zlokalizowanych na terenie wyciągu narciarskiego Kartasiówka , Ruś k. Olsztyna.

3. Punkty żywieniowe: dla tras TR 100, TR50 ,TP50 - 1 punkt żywieniowy oraz osobno dla TRRDZ - 1 punkt żywieniowy . Punkty żywieniowe będą zlokalizowane przy punktach kontrolnych. Położenie punktów żywieniowych organizator ogłosi podczas odprawy technicznej poszczególnych tras.

4. Organizator zapewnia dla zwycięzców puchary na trasach TP 50 TP 100 i TR 100 TR 50 (w kategorii kobiet i mężczyzn). Na trasie DT będzie prowadzona wspólna klasyfikacja. Organizator zapewnia także nagrody dla miejsc 1-3 w każdej kategorii z wyłączeniem TRRDZ gdzie przewidziano drobne upominki dla poszczególnej drużyny .

5. Organizator zapewnia ciepły posiłek w sobotę. Posiłek wydawany będzie na terenia bazy rajdu za okazaniem talonu otrzymanego w pakiecie startowym, w godzinach 13:00 - 20:00.

6. Organizator zapewnia wrzątek do celów spożywczych w bazie rajdu.

7. Obowiązuje zakaz palenia na terenie bazy rajdu.

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. Start i meta tras TR 100, TR 50 i TP 50 TR 25, TRRDZ i TPDT znajdują się na terenie wyciągu narciarskiego Kartasiówka Ruś k. Olsztyna.

2. Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy nimi jest dowolna.

3. Punkty kontrolne (PK) oznaczone będą biało - czerwonymi lampionami, zawieszonymi na drzewie lub innym obiekcie oraz będą posiadały perforator do potwierdzania w karcie startowej.

4. Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach, rozdanych uczestnikom 3 minuty przed startem.

5. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej. (UWAGA: Na karcie należy podbić za pomocą perforatora numer widniejący na mapie. Nie ma znaczenia numer ewentualnie widniejący na lampionie lub perforatorze).

6. W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy zebrać konfetti leżące na ziemi pod PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie miejsca, gdzie powinien znajdować się punkt kontrolny oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.

7. Każdy z zawodników powinien odwiedzić każdy punkt kontrolny osobiście.

8. Zawodnicy otrzymają kolorowe mapy w skali 1: 50 000, TRRDZ 1: 25 000.

9. Obowiązuje zakaz poruszania się:

- teren prywatny pomiędzy J. Ustrych i Łańskim;

- TRDZ - drogą Ruś-Bartąg

Złamanie zakazu wiązać się będzie z dyskwalifikacją.

ZASADY KLASYFIKACJI

Na trasach TR 100 ,TR 50 TP 50 TP25 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiet, i mężczyzn. Na trasę TRRDZ ze względu na charakter trasy klasyfikacja nie będzie prowadzona. Na trasę DT będzie prowadzona klasyfikacja wspólna.

2. Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie, na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

3. Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik lub zespół otrzymują po 1 punkcie przeliczeniowym. Trasy TP 25 TP 50 oraz TPDT 15 uczestnik za każdy potwierdzony punk otrzymuje 1 punkt przeliczeniowy. W wypadku trasy TR 50 i TR100 za prawidłowo potwierdzony punkt zawodnik otrzymuje 1-5 punktów wagowych.

4. O kolejności w klasyfikacji rajdu decyduje w kolejności:

- suma tak zwanych punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zawodnika na trasie

- ilość prawidłowo zaliczonych punktów kontrolnych PK

- czas pokonania trasy

- kolejność przybycia na metę

5. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy, przy czym w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

6. Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, będą się poruszali po drogach wyłączonych z rajdu, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę:

 

Uczestnicy zobowiązani są oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Rajdu Sędzia oraz Wolontariusze wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu.

Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia zdyskwalifikować Uczestnika.

 

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za:

 • Poruszanie się po drogach i terenach oznaczonych na mapie zakazem poruszania się

 • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej

 • używanie niedozwolonego środka transportu

 • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy

 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych

 • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK

 • poruszanie się po drogach wyłączonych z rajdu

 • nie przestrzegania zasad sportowego zachowania

 • brak karty startowej

 • używanie urządzeń GPS

 

 

Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć niezwłocznie po przybyciu na metę . Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Zawodnika zgłaszającego. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia .

Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Rajdzie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie oraz na stronie internetowej Organizatora.

 

7 A. TP15DT Dog Trekking

1. Prawo do uczestnictwa na trasie TP15DT mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

3. Do udziału w Dog trekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.

4. Wszystkie psy biorące udział w dog trekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Zaświadczenie należy okazać przed startem w biurze zawodów.

5. Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

6. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

7. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

8. Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.

9. Zawodnicy podczas spaceru zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów.

10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

 • Kierownik zawodów: Damian Soczewka 661 554 448

 • Sędzia główny i budowniczy tras: Dariusz Mrozek 508 257 590

 • Ratownik medyczny 785 882 671

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń uznawanych za działanie “siły wyższej”.

3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz zorganizowanej pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasach TR).

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez Organizatora punktach żywieniowych.

6. W miarę możliwości Organizator może zapewnić odpłatny transport do bazy Rajdu dla osób, które zrezygnowały z dalszego udziału w Rajdzie.

7. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów: poprzez zameldowanie się na mecie rajdu albo telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).

8. W przypadku braku zgłoszenia o zakończeniu udziału do wyznaczonej godziny wszczęta zostaje akcja poszukiwawcza, której koszty w razie braku uzasadnienia celowości, ponosi uczestnik.

9. Za szkody wyrządzone przez uczestników, a także wobec uczestników przez osoby trzecie, Organizator nie odpowiada.

10. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.

11. Na zawodach obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom zawodów, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w rajdzie.

12. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).

13. Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać Sędziemu Głównemu niezwłocznie po przybyciu na metę. Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu. Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznawać będzie się za ostateczne.

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i komunikatu technicznego, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu i komunikatu technicznego należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

16. Przed startem uczestnicy zobowiązani są podpisać deklarację, że startują w imprezie na własną odpowiedzialność, a w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowań od Organizatora. Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.

 

 

 

 

U W A G A !!!

Dzięki uprzejmości Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Nowe Ramuki część tras RnO Abentojra 2016 przebiegać będzię na terenach ścisłego rezerwatu przyrody -

LAS WARMIŃSKI !

 

Ze względu na bytujące na terenach rezerwatu będące pod ochroną zwierzęta i rośliny prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, ciszy oraz poruszanie się po wyznaczonych trasach.

 

 

TELEFONY ALARMOWE:

112

997

999

RATOWNICY


Facebook