Komunikat techniczny.


   

     Komunikat techniczny

 

TERMIN RAJDU: 6-8.09.2019r

MIEJSCE I BAZA RAJDU: Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

 

PROGRAM RAJDU:

 

Piątek 31 wrzesień 2018
od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu;
16.00 - 00.00 - praca sekretariatu rajdu;
00.00 - 06.00 - cisza nocna

 

Sobota 01 wrzesień 2018
07.00 - praca sekretariatu rajdu;
07.40 - odprawa techniczna TP 25,TP 50,
08.00 - start TP 25 ,TP 50
08.20 - odprawa techniczna TR50,TR 100
08.30 - start TR50, TR 100
10.00-12.00 - godziny otwarcia bramki startowej trasy TRRDZ
16.00 - koniec limitu trasy TRRDZ
17.30 - koniec limitu trasy TR50,TR 100

18.30 - dekoracja zwycięzców, losowanie i rozdawanie nagród.
20.00 – koniec limitu trasy TP 25,TP 50,
20.00 - wspólne ognisko ,zakończenie części oficjalnej imprezy

 

Niedziela 02 wrzesień 2018 
Opuszczenie bazy zawodów do godz. 10.00

 

 

TRASY:

• TR 100 - trasa rowerowa o długości około 100km, limit czasu 9 h. Do odnalezienia jest 24 punktów kontrolnych(PK), zaliczanie punktów w dowolnej kolejności (scorelauf).

• TR 50 - trasa rowerowa o długości około 50 km, limit czasu 9 h. Do odnalezienia jest 16 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów  dowolna (scorelauf).

• TP 50 - trasa piesza o długości około 50 km, limit czasu 12 h. Do odnalezienia jest 16 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

• TP 25 - trasa piesza o długości około 25 km, limit czasu 12 h. Do odnalezienia jest 12 punktów kontrolnych (PK), kolejność potwierdzania punktów dowolna (scorelauf).

TRDZ - trasa rodzinna  10 km  ma charakter zabawowo-rozrywkowy do odnalezienia 10 punktów kontrolnych, limit czasu 4 h (scorelauf).  

 

ŚWIADCZENIA

1. Pakiety startowe zawierają: kartę startową, numer startowy, zipy lub agrafki, torebkę strunową, talon na obiad, komunikat techniczny oraz dodatkowo: koszulkę rajdu (dla pierwszych 300 osób, które wniosły opłatę startową)

2. Organizator zapewni 1 nocleg w pokojach wieloosobowych w Manor Hotel. Dodatkowo istnieje możliwość dla osób zainteresowanych rozbicia własnego namiotu na terenie Manor Hotel

3. Punkty żywieniowe: dla tras  TR 100, TR50 ,TP50 - 1 punkt żywieniowy oraz osobno dla TRDZ  - 1 punkt  żywieniowy . Punkty żywieniowe będą  zlokalizowane przy punktach kontrolnych. Położenie punktów żywieniowych organizator ogłosi podczas odprawy technicznej poszczególnych tras.

4. Organizator zapewnia dla zwycięzców puchary na trasach TP 50 TP 100 i TR 100 TR 50 (w kategorii kobiet i mężczyzn).  Organizator zapewnia także nagrody dla miejsc 1-3 w każdej kategorii z wyłączeniem TRDZ gdzie przewidziano drobne upominki dla poszczególnej drużyny .

5. Organizator zapewnia ciepły posiłek w sobotę. Posiłek wydawany  będzie na terenie bazy rajdu za okazaniem talonu otrzymanego w pakiecie startowym, w godzinach 13:00 - 20:00.

6. Organizator zapewnia wrzątek do celów spożywczych w bazie rajdu.

7. Obowiązuje zakaz palenia na terenie bazy rajdu.

 

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA

1. Start i meta tras TR 100, TR 50 i TP 50 TR 25, TRDZ znajdują się na terenie Manor Hotel ul. Kanarkowa 47 Olsztyn.

2. Zadaniem uczestników będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie. Droga pomiędzy nimi jest dowolna.

3. Punkty kontrolne (PK) oznaczone będą biało - czerwonymi lampionami, zawieszonymi na drzewie lub innym obiekcie oraz będą posiadały perforator do potwierdzania w karcie startowej.

4. Lokalizacja PK oznaczona będzie na mapach, rozdanych uczestnikom 3 minuty przed startem.

5. Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów, w odpowiednich miejscach na karcie startowej. (UWAGA: Na karcie należy podbić za pomocą perforatora numer widniejący na mapie. Nie ma znaczenia numer ewentualnie widniejący na lampionie lub perforatorze).

6. W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy zebrać konfetti leżące na ziemi pod PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie miejsca, gdzie powinien znajdować się punkt kontrolny oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.

7. Każdy z zawodników powinien odwiedzić każdy punkt kontrolny osobiście.

8. Zawodnicy otrzymają kolorowe mapy w skali 1: 50 000, TRDZ 1: 25 000.

9. Obowiązuje zakaz poruszania się:

- TRDZ - drogą Dywity - Brąswałd

Złamanie zakazu wiązać się będzie z dyskwalifikacją.

 

ZASADY KLASYFIKACJI

1.Na trasach TR 100 ,TR 50 TP 50 TP25 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiet, i mężczyzn. Na trasę TRDZ ze względu na charakter trasy klasyfikacja nie będzie prowadzona.

2. Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie, na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.

3. Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik lub zespół otrzymują po 1 punkcie przeliczeniowym. Trasy TP 25 TP 50 TR50 Truczestnik za każdy potwierdzony punk otrzymuje 1 punkt przeliczeniowy. 

4. Kolejności w klasyfikacji rajdu decyduje w kolejności:

                - suma tak zwanych punktów przeliczeniowych uzyskanych przez zawodnika na trasie

                - ilość prawidłowo zaliczonych punktów kontrolnych PK

                - czas pokonania trasy

                - kolejność przybycia na metę

5. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każde rozpoczęte 10 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt przeliczeniowy, przy czym w przypadku przybycia na metę później niż po upływie 30 minut od upływu limitu obowiązującego na danej trasie zawodnik nie będzie klasyfikowany.

6. Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego punktu kontrolnego, będą się poruszali po drogach wyłączonych z rajdu, nie zwrócą karty startowej po przybyciu na metę:

 

Uczestnicy zobowiązani są oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Rajdu Sędzia oraz Wolontariusze wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu.

Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia zdyskwalifikować Uczestnika.

 

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za:

 • Poruszanie się po drogach i terenach oznaczonych na mapie zakazem poruszania się
 • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej
 • używanie niedozwolonego środka transportu
 • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy
 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych
 • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK
 • poruszanie się po drogach wyłączonych z rajdu
 • nie przestrzegania zasad sportowego zachowania
 • brak karty startowej
 • używanie urządzeń GPS

 

 

Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć niezwłocznie po przybyciu na metę . Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Zawodnika zgłaszającego. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia .

Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Rajdzie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie oraz na stronie internetowej Organizatora.

1. Prawo do uczestnictwa na trasie TP15DT mają osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

3. Do udziału w Dog trekkingu dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak.

4. Wszystkie psy biorące udział w dog trekkingu muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Zaświadczenie należy okazać przed startem w biurze zawodów.

5. Przez cały czas trwania zawodów tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy.

6. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia.

7. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

8. Psa prowadzimy w szelkach (dopuszcza się wszystkie typy) lub w obroży. Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej.

9. Zawodnicy podczas spaceru zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów.

10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

 • Kierownik zawodów: Arkadiusz Pac                              tel. 661 554 446  
 • Sędzia główny i budowniczy tras: Dariusz Mrozek        tel. 509 395 289
 • Ratownik medyczny                                                        tel. 785 882 671

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń uznawanych za działanie “siły wyższej”.

3. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz zorganizowanej pomocy osób trzecich, w tym korzystania z jakichkolwiek środków transportu (z wyjątkiem roweru na trasach TR).

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez Organizatora punktach żywieniowych.

6. W miarę możliwości Organizator może zapewnić odpłatny transport do bazy Rajdu dla osób, które zrezygnowały z dalszego udziału w Rajdzie.

7. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie Organizatorowi zakończenia udziału w rajdzie nie później niż godzinę po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów: poprzez zameldowanie się na mecie rajdu albo telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).

8. W przypadku braku zgłoszenia o zakończeniu udziału do wyznaczonej godziny wszczęta zostaje akcja poszukiwawcza, której koszty w razie braku uzasadnienia celowości, ponosi uczestnik.

9. Za szkody wyrządzone przez uczestników, a także wobec uczestników przez osoby trzecie, Organizator nie odpowiada.

10. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi.

11. Na zawodach obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom zawodów, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w rajdzie.

12. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej jako pomocy przy nawigacji jest zabronione i będzie karane dyskwalifikacją. Używanie urządzeń do nawigacji satelitarnej dozwolone jest jedynie w celu zapisu śladu (tracka) do wykorzystania po Rajdzie oraz do pomiaru parametrów ruchu (prędkości, kierunku i odległości).

13. Ewentualne protesty dotyczące sytuacji mających miejsce w trakcie Rajdu można składać Sędziemu Głównemu niezwłocznie po przybyciu na metę. Uczestnicy mają prawo zgłaszać protesty dotyczące wyników Rajdu przez 3 dni od momentu ukazania się wyników na stronie internetowej Rajdu. Po rozpatrzeniu protestów zgłoszonych do wyników Rajdu, wyniki uznawać będzie się za ostateczne.

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i komunikatu technicznego, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu i komunikatu technicznego należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

16. Przed startem uczestnicy zobowiązani są podpisać deklarację, że startują w imprezie na własną odpowiedzialność, a w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowań od Organizatora. Startując w imprezie, uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku w mediach publikujących relacje z imprezy.      

 

TELEFONY ALARMOWE:

112

997

999

RATOWNICY


Facebook