2018 Regulamin Rno Abentojra


Cele rajdu

·         popularyzacja sportu oraz imprez na orientację jako sposobu spędzania wolnego czasu 

·         sprawdzenie własnych możliwości psychicznych i fizycznych

·         pokazanie walorów krajoznawczych oraz promocja Warmii i Mazur 

·         wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez o takim charakterze 

·         potwierdzenie w praktyce własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem.

 
2. Organizator
 
Organizatorem imprezy jest:


WARMIŃSKO - MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ „ABENTOJRA”
10-242 Olsztyn, ul. Chełmińska 1E
biuro@abentojra.pl
http://www.abentojra.pl
 

3. Termin i baza rajdu
 
Rajd odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 wrzesień 2018 r.
Baza rajdu: Manor Hotel ul. Kanarkowa 47 w Olsztynie
 
4. Kategorie startowe i limity czasu

 

Trasy piesze

Długość trasy

Skala mapy

Charakterystyka trasy

Limit/II.PK

TP25

25 km

1:50000

 

12h/12

TP50

50 km

1:50000

Puchar Polski w Maratonach

12h/16

Trasy mieszane

 

 

 

 

TRRDZ

15 km

1:10000

Trasa dla rodziców z dziećmi

4h/10

Trasy rowerowe

 

 

 

 

TR50

50 km

1:50000

 

9h/16

TR100

100 km

1:50000

Puchar Polski w Maratonach

9h/245. Zasady współzawodnictwa
 
Zadaniem uczestniczących w zawodach będzie pokonanie trasy wyznaczonej w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK) i zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie. Kolejność potwierdzania PK dowolna - scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa). Punkty kontrolne (PK) oznaczone będą biało - czerwonymi lampionami, kartą z kodem punktu oraz konfetti Lokalizacja punktów kontrolnych oznaczona będzie na mapach rozdanych uczestnikom przed startem
Obecność na PK uczestnicy potwierdzają za pomocą perforatorów.
W przypadku braku na danym PK lampionu z perforatorem należy wpisać na karcie startowej "brak PK", zebrać konfetti leżące na ziemi pod PK. Zaleca się także wykonać zdjęcie punktu kontrolnego oraz kontakt telefoniczny z Organizatorem.
Każdy z zawodników zobowiązany jest odwiedzić punkt kontrolny osobiście.
 
6. Zasady klasyfikacji i ukończenia rajdu
 
Na trasach TR50, TR 100, TP 25 i TP 50 prowadzona będzie klasyfikacja z podziałem na dwie kategorie: kobiet, mężczyzn..
Aby zostać sklasyfikowanym w rajdzie na każdej z tras należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK.
Trasa TRRDZ polega na zaliczeniu wszystkich zadań specjalnych.
Trasy TP25, TP50,TR50, TR100 każdy potwierdzony PK uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Przy wybranych punktach kontrolnych Organizator może przeprowadzić kontrolę potwierdzające dotarcie Uczestnika do punktu kontrolnego.
 
O kolejności w klasyfikacji rajdu decyduje w kolejności:

·         Ilość prawidłowo zaliczonych Punktów Kontrolnych (PK), 

·         Czas pokonania trasy

·         Kolejność przybycia na metę 

 
Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne; za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt.
 
Uczestnicy zobowiązani są oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.
Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Rajdu Sędzia oraz Wolontariusze wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu.
Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia zdyskwalifikować Uczestnika.
 
Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za:

·         poruszanie się po drogach i terenach oznaczonych na mapie zakazem poruszania się 

·         podrabianie potwierdzeń na karcie startowej 

·         używanie niedozwolonego środka transportu 

·         korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy 

·         dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych 

·         niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK 

·         poruszanie się po drogach wyłączonych z rajdu 

·         nie przestrzegania zasad sportowego zachowania

·         brak karty startowej

·         używanie urządzeń GPS w inny sposób niż do rejestrowania śladu trasy

 
Uwagi i protesty Uczestnik może złożyć niezwłocznie po przybyciu na metę oraz w terminie 7 dni od opublikowania wyników w formie ustnej , pisemnej bądź  elektronicznej. Uwagi i protesty mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Zawodnika zgłaszającego. Uwagi i protesty rozstrzyga Sędzia .Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Rajdzie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie oraz na stronie internetowej Organizatora.
 

 
7. Wyposażenie zalecane

 
Uczestnik TP powinien posiadać:

·         długopis, 

·         kompas, 

·         zegarek, 

·         telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu. 

·         odzież chroniącą przed zimnem i deszczem

 
Uczestnik TR powinien posiadać:

·         długopis, 

·         sprawny rower. 

·         oświetlenie na przód i tył 

·         podstawowy zestaw naprawczy (zapasowa dętka lub łatki, pompkę), 

·         kask, 

·         kompas, 

·         mapnik rowerowy, 

·         telefon komórkowy z numerem telefonu podanym w zgłoszeniu, 

·         odzież chroniąca przed zimnem i deszczem

 
Rajd będzie odbywać się na mapach dostarczonych przez organizatora. Zabrania się używania innych map. Używanie wszelkich urządzeń elektronicznych w celu nawigacji i określania swojego położenia w terenie jest zabronione.
 
8. Uczestnictwo i zgłoszenia
 
Uczestnikiem może być osoba, która:

·         Wypełni formularz dostępny na stronie www.abentojra.pl lub w sekretariacie Rajdu 

·         Podpisze oświadczenie o udziale w rajdzie na własną odpowiedzialność 

·         Dokona opłaty startowej - przelewem na konto Organizatora lub w gotówce w bazie rajdu

 

 
Na trasach pieszych dopuszcza się start z psem.

 

Osoby mające nieukończone 16 lat mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na trasie rodzinnej (TR RDZ). Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w Rajdzie, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność, wyłącznie pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.-(wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), 
 
Zgłoszenia na zawody do dnia 26.08.2018 do godziny 23:59:59 można dokonać poprzez formularz na stronie internetowej zawodów. Po tym terminie można się zgłosić na starcie zawodów. W takim przypadku Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń. Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora.
Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr133, poz.883).
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
 
Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu. Uczestnicy Rajdu zgadzają się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
 
Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 

9. Opłata startowa
 
Opłata za udział jednej osoby powyżej 16 roku życia wynosi : 

·         do 17.08.2018 - 60 PLN 

·         po 17.08.2018 – 90 PLN

Opłata za udział jednej osoby poniżej16 roku życia wynosi : 30 PLN
 
Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym na konto:
 
WARMINSKO-MAZURSKI KLUB ORIENTACJI PIESZEJ I ROWEROWEJ ABENTOJRA
BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
02203000451110000003429310

 
W tytule przelewu należy wpisać numer zgłoszenia (otrzymany jako potwierdzenie wypełnienia formularza rejestracyjnego), typ trasy oraz imię i nazwisko/a
np."541_TP50_Jan Kowalski"
W przypadku rezygnacji lub zmiany trasy prosimy o kontakt na adres:
biuro@abentojra.pl


W przypadku wpłaty przelewem po 26.08.2018 prosimy o wzięcie ze sobą wydruku potwierdzającego wykonanie przelewu. Nie ma możliwości zwrotu kwoty wpisowego w przypadku rezygnacji uczestnika, niezależnie od przyczyn rezygnacji. Zwrot kwoty przysługuje w przypadku odwołania rajdu przez organizatora, przed rozpoczęciem rajdu.

 

10. Program rajdu
 
Piątek 31 wrzesień 2018
od 16.00 przyjmowanie uczestników w bazie rajdu;
16.00 - 00.00 - praca sekretariatu rajdu;
00.00 - 06.00 - cisza nocna

Sobota 01 wrzesień 2018
07.00 - praca sekretariatu rajdu;
07.40 - odprawa techniczna TP 25,TP 50,
08.00 - start TP 25 ,TP 50
08.20 - odprawa techniczna TR50,TR 100
08.30 - start TR50, TR 100
10.00-12.00 - godziny otwarcia bramki startowej trasy TRRDZ
16.00 - koniec limitu trasy TRRDZ
17.30 - koniec limitu trasy TR50,TR 100

18.30 - dekoracja zwycięzców, losowanie i rozdawanie nagród.
20.00 – koniec limitu trasy TP 25,TP 50,
20.00 - wspólne ognisko ,zakończenie części oficjalnej imprezy

Niedziela 02 wrzesień 2018 
Opuszczenie bazy zawodów do godz. 10.00

 

11. Świadczenia startowe
 
W ramach wpisowego organizator zapewnia:

·         noclegi w bazie rajdu (warunki turystyczne * nocleg na podłodze) 

·         kartę startową oraz numer startowy, 

·         mapę z zaznaczonymi punktami 

·         dostęp do pryszniców i toalet w bazie rajdu, 

·         bufet na wskazanych przez organizatora PK, 

·         ciepły posiłek po zakończeniu rajdu 

·         wrzątek do celów spożywczych, kawa .herbata . 

·         nagrody za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach, 

·         wspaniałą zabawę i niezapomniane chwile

 
12. Postanowienia końcowe
 
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras zawodów ze względu na złe warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach oraz na wskazanych przez organizatora PK. Ze względów bezpieczeństwa, wszystkich uczestników bezwzględnie obowiązuje zgłoszenie organizatorom zakończenia udziału w maratonie nie później niż do jednej godziny po zakończeniu limitu czasu dla trasy na której startuje, w jeden z poniższych sposobów:

·         poprzez zameldowanie się na mecie rajdu

·         telefonicznie sędziemu głównemu (numer telefonu będzie podany na mapie).

 
W przypadku braku zgłoszenia zakończeniu udziału do wyznaczonej godziny wszczęta zostaje akcja poszukiwawcza, której koszty w razie braku uzasadnienia celowości, ponosi uczestnik. Za szkody wyrządzone przez uczestników, a także wobec uczestników przez osoby trzecie, organizator nie odpowiada. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków na trasie poza miejscami wyznaczonymi. Na zawodach obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu lub jazdy rowerem innym uczestnikom zawodów, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w maratonie. Używanie odbiorników GPS podczas trwania Rajdów na trasach na orientację dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników GPS jako pomoc przy nawigacji będzie karane dyskwalifikacją.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w bazie rajdu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem danej trasy zawodów.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego . W sprawach spornych decyzja sędziego jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

 


Facebook