Osoby niepełnoletnie


Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia t mogą startować w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego na trasie rodzinnej (TR RDZ). Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w Rajdzie, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność, wyłącznie pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.-(wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), 


Facebook